Dwal tat-Toroq

Nhar l-Erbgha, 4 ta' Lulju 2018, gie ffirmat ftehim mal-Awtorita' tal-Ippjanar sabiex inkisbet l-ghotja mid-Development Planning Fund li ammontat ghal 82,200 Ewro.  F'Ottubru 2018 inbeda x-xoghol fuq l-installazzjoni ta' tmienja u ghoxrin lampa gdida, kollha fuq l-arbli, fil-parti ta' fuq ta' Triq Ghajn Zejtuna.  Dan il-progett gie konkluz f'Dicembru 2018 u hekk nistghu nghidu li Santa Maria Estate hija mixghula tajjeb - investiment li certament tejjeb is-sigurta' ghar-residenti ta' din iz-zona.