Dwal tat-Toroq

Nhar l-4 ta' Lulju 2018, gie ffirmat ftehim mal-Awtorita' tal-Ippjanar sabiex inkisbet ghotja mid-Development Planning Fund li ammontat ghal 82,200 Ewro.  F'Ottubru 2018 nbeda ix-xoghol fuq l-installazzjoni ta' tmienja u ghoxrin lampa gdida, kollha fuq l-arbli, fil-parti ta' fuq ta' Ghajn Zejtuna.  Din il-progett gie konkluz f'Dicembru 2018 u hekk nistghu nghidu li Santa Maria Estate hija mixeghla tajjeb - investiment li certament tejjeb is-sigurta' ghar-residenti ta' din iz-zona.